โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 88 ครั้ง

หงสา สิเรียม เทพทันใจ

ขอพรมหาเจดีย์ชเวดากอง, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, สัการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / สักการะพระอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน / สักการะพระธาตุมุเตา / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,00 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด / เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

ราคาเริ่มต้น
12,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง
- ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว
- เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
- ชมพระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง 
- เดินทางต่อสู่เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางพบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
- พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
- เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
- หลังอาหารค่ำสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน

- อิสระทำบุญยามเช้าตามอัธยาศัย
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงหงสาวดี
- ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
- สักการะสถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
- นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองสิเรียม 
- ชมพระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
- เดินทางสู่วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้
- ขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
- ข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
- เที่ยวชมตลาดสก๊อต หลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ ฯ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูก๋วยเตี๋ยวเลิศรสหรืออาหารจานด่วน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 มกราคม 2561 12,900
06 - 08 มกราคม 2561 12,900
12 - 14มกราคม 2561 12,900
13 - 15มกราคม 2561 12,900
19 - 21มกราคม 2561 12,900
20 - 22 มกราคม 2561 12,900
26 - 28 มกราคม 2561 12,900
27 - 29 มกราคม 2561 12,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 12,900
02 - 04 มีนาคม 2561 13,900
03 - 05 มีนาคม 2561 13,900
09 - 11 มีนาคม 2561 12,900
10 - 12 มีนาคม 2561 12,900
16 - 18 มีนาคม 2561 12,900
17 - 19 มีนาคม 2561 12,900