โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 100 ครั้ง

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ / เที่ยวเมืองสกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด / ผ้าเช็ดพระพักต์ / สมุดสวดมนต์ ฯ)

ราคาเริ่มต้น
11,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ บริการอาหารบนเครื่อง
- เที่ยวชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลินด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของพม่า
- ชมหอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง เพื่อใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก
- ชมวัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ
- เดินทางสู่เมืองสกายน์  ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์
- ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
- ชมเจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล
- ขึ้นเขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีทวนน้ำไปยังหมู่บ้านมิงกุน 
- ชมหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ”
- ชมเจดีย์มิงกุน มีความสูงถึง 50 เมตร
- ชมระฆังมิงกุน อยู่ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุน
- ชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
- พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
- ชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ 
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 - 21 มกราคม 2561 11,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
01 - 03 มีนาคม 2561 12,900
16 - 18 มีนาคม 2561 11,900
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 11,900
06 - 08 เมษายน 2561 12,900
27 - 29 เมษายน 2561 11,900