โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง

SAY HI SNOW WALL

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม / หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน / ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เจแปนแอลป์ และเขื่อนคุโรเบะ / วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ / Mitsui Outlet แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก

ราคาเริ่มต้น
37,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมสไตล์กัสโช-สึคุริ 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Best Western Takayama Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์
- โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
- ชมยอดเขาทาเทยาม่า สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ
- ชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Daiwa Roynet Gifu ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเกียวโต
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- เดินทางสู่วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน
- เดินทางสู่วัดคินคะคุจิ หรือบางทีเราก็เรียกว่าวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตำนานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น
- อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
17 – 21 เมษายน 2561 39,900
19 – 23 เมษายน 2561 39,900
10 – 14 พฤษภาคม 2561 39,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 39,900
06 – 10 มิถุนายน 2561 37,900