โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 133 ครั้ง

SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA

ตะลุยกำแพงหิมะ ชมเจแปนแอลป์ / เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ / พิเศษ แชาน้ำร้อนออนเซ็น / เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง"ยากินิคุ" / วัดคิโยมิสึ / ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ / วัดคินคุคุจิ / ลิตเติ้ลโตเกียว / เมืองเก่าซันมาชิซึจิ / ปราสาทมัตสึโมโต้ / นั่งกระเช้าพาโรนาม่า ชมเขื่อนยักษ์คุโรเบะ / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งจุใจ ห้างอิออน จัสโก้, ย่านชินไซบาชิ, ริงกุ เอาท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น
41,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- พักที่ โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ตัววิหารใหญ่ ไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย
- สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
- ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า
- เดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวะโกะ พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน
- เก็บภาพประทับใจด้านหน้าปราสาทมัตซึโมโต้  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
- พักที่ โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโทยาม่า จุดเริ่มต้นของเส้นทาง กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์
- นั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่ สามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- โดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
- เดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า โดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม WASHINGGATAKEKOUGEN HOTEL RAINBOW หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

- บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย
- เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ ณ ริงกุ เอาท์เล็ต
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 – 18 เมษายน 2561 59,900
17 – 22 เมษายน 2561 45,900
18 – 23 เมษายน 2561 41,900
19 – 24 เมษายน 2561 41,900
24 – 29 เมษายน 2561 41,900
25 – 30 เมษายน 2561 41,900
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 43,900
02 – 07 พฤษภาคม 2561 41,900
03 – 08 พฤษภาคม 2561 41,900
08 – 13 พฤษภาคม 2561 41,900
09 – 14 พฤษภาคม 2561 41,900
15 – 20 พฤษภาคม 2561 41,900
16 – 21 พฤษภาคม 2561 41,900
22 – 27 พฤษภาคม 2561 41,900
23 – 28 พฤษภาคม 2561 43,900