โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 125 ครั้ง

UNSEEN RUSSIA

เที่ยวมอสโคว์, ซากอร์ส, นิว เยรูซาเล็ม / ถ่ายรูปคู่กับสุนัขฮัสกี้ Husky Prak / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิวล / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / ซากอร์ส / ตลาด Izmaillovo

ราคาเริ่มต้น
39,999
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Singapore Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

- ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- เดินทางสู่ถนนอารบัต ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
- เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซากอร์ส
- ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์
- เดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม สถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
- เดินทางสู่อารามชี เป็นสำนักนางชีที่สวยงาม เก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ริมน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960
- เดินทางสู่ห้าง VEGUS MEGA STORE อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสิงคโปร์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 39,999
04 – 11 มีนาคม 2561 39,999
04 – 11 เมษายน 2561 44,999
11 – 18 เมษายน 2561 44,999
29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2561 41,999
27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 41,999