โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าชม : 98 ครั้ง

SWITZERLAND IN LOVE

เที่ยวคุ้ม 8 เมือง ซูริค,เบิร์น, เจนีวา, โลซาน, ทาซ, เซอร์แมท, อินเทอลาเก้น, ลูเซิร์น, อันนาซี / สัมผัสเมืองแห่งความโรแมนติค นั่งรถไฟชมวิวเขาจุงเฟรา / ชมสัญลักษณ์เมืองลูเซิร์น / สะพานไม้ชาเปล / สิงโตแกะสลัก / อินเตอร์ลาเคน / บ่อหมีสีน้ำตาล / มาร์กาสเซ / ปราสาทซิลยัง / น้ำพุเจ็ทโด้

ราคาเริ่มต้น
51,999
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 
- เดินทางสู่เมืองซูริค
- ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมัยกลาง และมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอสมุนเตอร์ สัญลักษณ์ของเมืองซูริค
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
- ชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
- ชมสะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ IBIS HOTEL, LUCERNE หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์
- นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
- เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
- ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส
- เดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่หมู่บ้านทาซ ประตูสู่ Zermatt
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท ชมเมืองเซอร์แมท เมืองสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่องเที่ยวในฤดูหนาว
- เดินทางกลับสู่ทาซ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
- ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
- ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ เดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ METROPOLE HOTEL , BERN หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
- เดินทางต่อสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- เดินทางสู่เมืองโลซานน์
- ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์, แวะถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
- ชมสวนสาธารณะ ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
- ถ่ายรูปกับศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- พักที่ AGORA SWISS NIGHT, LAUSANNE หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองอันเนอซี ชมเมืองอันเนอซี เมืองพักตากอากาศที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศส
- ถ่ายรูปคู่กับ ISLE PALACE สัญลักษณ์ของเมืองอันเนอซี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่กรุงเจนีวา
- ชมน้ำพุเจ็ทโด้ สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบเลอมังค์
- แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 51,999
17 – 23 มีนาคม 2561 51,999