โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง

FAMOUS IN TAIWAN

เส้นทางสุดโรแมนติค ชมซากุระ / สัมผัสธรรมชาติ Cingjing Skywalk / เที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ง / มื้ออาหารสุดพิเศษ ตึกไทเป 101 ชั้น86, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น
25,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!  เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองเจียอี้
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชาไต้หวัน ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- เดินทางสู่ เมืองไทจง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
- เดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ได้รับสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน” มีอุณหภูมิอากาศที่เย็น สบายตลอดปี พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- เดินทาง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินเก็บภาพบรรยากาศ พร้อมสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพ
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ TALMUD HOTEL – YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ
- เดินทางไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
- บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด
- เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 07 มกราคม 2561 25,900
06 – 10 มกราคม 2561 25,900
10 – 14 มกราคม 2561 25,900
13 – 17 มกราคม 2561 25,900
17 – 21 มกราคม 2561 25,900
20 – 24 มกราคม 2561 25,900
24 – 28 มกราคม 2561 25,900
27 – 31 มกราคม 2561  25,900
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 25,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 25,900
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 26,900
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561 26,900
08 – 12 มีนาคม 2561 25,900
10 – 14 มีนาคม 2561 25,900
11 – 15 มีนาคม 2561 25,900
17 – 21 มีนาคม 2561 25,900
24 – 28 มีนาคม 2561 25,900