โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 114 ครั้ง

PARADISE IN TAIWAN

นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / อุทยานเย่หลิว / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / Mitsui Outlet Park / มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ท่องอาณาจักรอาหารทะเล "ตลาดไทเป" / ช๊อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น
22,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

- เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!  เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองเจียอี้
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชาไต้หวัน ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- เดินทางสู่ เมืองไทจง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ
- เดินทางสู่ตลาดปลา ในเมืองไทเป สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่
- อิสระมื้ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- เดินทางไปยังตึกไทเป101 ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
- เดินทางสู่ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด
- เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 04 เมษายน 2561 22,900
05 – 08 เมษายน 2561 25,900
19 – 22 เมษายน 2561 22,900
21 – 24 เมษายน 2561 22,900
01 – 04 พฤษภาคม 2561 23,900
03 – 06 พฤษภาคม 2561 22,900
04 – 07 พฤษภาคม 2561 22,900
26 – 29 พฤษภาคม 2561 25,900
08 – 11 มิถุนายน 2561 22,900
22 – 25 มิถุนายน 2561 22,900
26 – 29 กรกฎาคม 2561 25,900
27 – 30 กรกฎาคม 2561 25,900
09 – 12 สิงหาคม 2561 25,900
10 – 13 สิงหาคม 2561 25,900
13 – 16 กันยายน 2561 22,900