โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 126 ครั้ง

The Best of Kunming

นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา / ชมโชว์กลางแจ้ง Impression Lijiang / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / ภูเขาหิมะมังกรหยก / โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง / ช่องเขาเสือกระโจน / สระน้ำมังกรดำ / อุทยานน้ำหยก / ช้อปปิ้งของฝาก เยี่ยมชมเมืองเก่า ต้าหลี่, จงเตี้ยน, ลี่เจียง, กวนตู้ / วัดโปตาลานอย / วัดหยวนทง / เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน, สุกี้เห็ดไก่ดำ

ราคาเริ่มต้น
24,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่นครคุนหมิง ประเทศจีน
- เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ต้าหลี่เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Z-MAX HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินชมเมืองเก่าต้าหลี่ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
- ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่
- เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน(แชงกรี-ล่า)
- ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมช่องเขาเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก
- เดินทางเข้าสู่เขต เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางพบกับท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต
- ชมวัดชงจ้านหลิง วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินเที่ยวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ
- พักที่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง
- ชมสระน้ำมังกรดำ อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้ปลาแซลมอล
- เดินชมเมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี
- พักที่ XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร ชมธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด
- ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบด้วยประตูสวรรค์
- เดินทางสู่เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหลี่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
- เดินทางสู่ร้านบัวหิมะ เลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์
- เดินทางสู่ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็นเครื่องประดับนำโชค ผู้ใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ดไก่ดำ
- พักที่ LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชิมชาที่ร้านใบชา ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
- ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุ้ง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 06 ธันวาคม 2560 25,777
07 - 12 ธันวาคม 2560 25,777
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 29,777
17 – 22 มกราคม 2561 24,777
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 24,777
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2561 26,777
14 – 19 มีนาคม 2561 25,777
21 – 26 มีนาคม 2561 25,777