โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 137 ครั้ง

ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE

ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน / ชมความยิ่งใหญ่ "สะพานแก้วจางเจียเจี้ย" / เมืองโบราณเฟิงหวง / เขาเทียนเหมินซาน / ทางเดินกระจำ / ถ้ำประตูสวรรค์ / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ / ชิมเมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สุกี้เห็ด

ราคาเริ่มต้น
17,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเฟิ่งหวง เมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่นคือกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง
- ชมสะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส
- ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักศึกษาค้นคว้าโบราณคดีอันลือชื่อ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FENGTING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย
- ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ด  

- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- แวะร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมลำธารแส้ม้าทอง หรือ จินเปียนซี เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร
- เดินทางสู่ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่าง พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืชนานาชนิด
- แวะชมสวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้
- ชมสะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า บ้างก็เรียกว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
- ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารไทย
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร
- เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- เดินทางสู่ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆ
- เดินทางเข้าสู่ เมืองฉางซา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา อิสระเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 13 มีนาคม 2561 17,777
15 – 20 มีนาคม 2561 17,777
22 – 27 มีนาคม 2561 17,777
29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561 17,777
04 – 09 เมษายน 2561 22,777
11 – 16 เมษายน 2561 25,777
26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 22,777
03 – 08 พฤษภาคม 2561 17,777
10 – 15 พฤษภาคม 2561 18,777
17 – 22 พฤษภาคม 2561 17,777
24 – 29 พฤษภาคม 2561 18,777