โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง

ZHANGJIAJIE WINTER SHOCK

สัมผัสสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก / ถนนคนเดินหวงซิงลู่ / ถนนคนเดินซีปู๊เจีย / แกรนด์แคนยอน / สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก / ถ้ำประตูสวรรค์ / ระเบียงแก้ว / เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น
9,999
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Smile
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย
- เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้ม และซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย
- แวะร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ
- เดินทางสู่ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู อาหารไทย
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ
- เดินทางสู่ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูสุกี้เห็ด
- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆ
- เดินทางเข้าสู่เมืองฉางซา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา อิสระเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 23 มกราคม 2561 9,999
25 – 28 มกราคม 2561 9,999
27 – 30 มกราคม 2561 9,999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 9,999
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 9,999