โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 145 ครั้ง

MIRACLE IN TAIWAN

ชมดอกซากุระ / อุทธยานแห่งชาติอาลีซาน, หยางหมิงซาน, เย่หลิว / วัดพระถังซัมจั๋ง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลากซีเหมินติง / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกเป 101 พิเศษ!! นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า / มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำพง

ราคาเริ่มต้น
20,777
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
- อาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก ที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า รวมความหลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว
- เดินทางสู่เมืองเจี่ยอี้
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
- แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน
- อาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- นั่งรถไฟโบราณ ดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้น สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์
- เดินทางสู่เมืองไถจง
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
- ผ้่อนคลายกับการแช่น้า แร่ธรรมชาติแบบส่วนตัวในห้องพัก

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพาย สับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา 
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของไต้หวัน ลักษณะเป็นเทือกเขาที่มีอณาเขตกว้างถึงประมาณ 7 หมื่นไร
- เดินทางสู่ตลาดซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูพระกระโดดกำแพง
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เพลิดเพลิน กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้า มากมาย
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด
- ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ
- เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 24 มกราคม 2561 20,777
25 – 29 มกราคม 2561 21,777
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 23,777
09 – 13 มีนาคม 2561 21,777
13 – 17 มีนาคม 2561 20,777
21 – 25 มีนาคม 2561 21,777
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 21,777
12 – 16 เมษายน 2561 27,900
17 – 21 เมษายน 2561 21,777
18 – 22 เมษายน 2561 21,777
24 – 28 เมษายน 2561 21,777