โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 128 ครั้ง

TOUCHING SAPA HALONG

เที่ยวซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต / ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ / ภูเขาปากมังกร / ทะเลสาบคืนดาบ / จัตุรัสบาดิงห์ / วัดหงอกเซิน / เจดีย์เสาเดียว / ถนน 36 สาย / แถมฟรี หมวก-ถุงผ้า-พัด

ราคาเริ่มต้น
10,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3 คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
- เดินทางสู่เมืองลาวไก เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อสู่เมืองซาปา ชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ
- เยือนภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ยอดภูเขาที่อยู่ สูงสุดในอินโดจีน จนได้รับฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- หลังจากรับประทานอาหารเย็น เดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้ามากมาย สามารถช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ
- พักที่ NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA /SUNNY MOUTAIN หรือเทียบเท่า

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมหมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- เดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
- ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่
- เลือกซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ DELIGHT HOTEL / MOON VIEW หรือเทียบเท่า

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- ชมทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
- ชมบ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
- ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เมืองฮาลอง ระหว่างเดินทางชื่นชมธรรมชาติ ผ่านชนบทของเวียดนาม
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET
- พักที่ NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า

- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรืออ่าว ฮาลองเบย์ สัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
- ชมถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟ
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนเรือ)
- เดินทางกลับเมืองฮานอย
- อาหารเย็นด้วยเป็นขนมปัง BANH MI 
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
05 – 08 มกราคม 2561 13,888
12 – 15 มกราคม 2561 13,888
19 – 22 มกราคม 2561 13,888
26 – 29 มกราคม 2561 13,888
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 13,888
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 13,888
02 – 05 มีนาคม 2561 13,888
09 – 12 มีนาคม 2561 13,888
16 – 19 มีนาคม 2561 12,888
23 – 26 มีนาคม 2561 12,888
06 – 09 เมษายน 2561 13,888
13 – 16 เมษายน 2561 15,888
20 – 23 เมษายน 2561 12,888
27 – 30 เมษายน 2561 12,888
04 – 07 พฤษภาคม 2561 12,888
11 – 14 พฤษภาคม 2561 12,888
18 – 21 พฤษภาคม 2561 12,888
08 – 11 มิถุนายน 2561 12,888
22 – 25 มิถุนายน 2561  ̶1̶2̶,̶8̶8̶8̶  10,888