โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 81 ครั้ง

SPECIAL DALAT MUINE

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ตะลัยทะเลทรายมุยเน่ / ลำธารนางฟ้า / ดาลัทไนท์มาร์เก็ต / Crazy House / ไหว้พระวัดตั๊กลัม / นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท / พระราชวังฤดูร้อน / สถานีรถไฟเก่า / พิเศษ11 นั่ง Cable Car ชมวิวเมืองดาลัท / แถมฟรี ถุงผ้า+พัด+หมวก

ราคาเริ่มต้น
9,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองมุยเน่
- เหิรฟ้าสู่เมืองเมืองดาลัดประเทศเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
- เดินทางสู่เมืองมุยเน่
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทพเลทรายแดง – FAIRY STREAM (ลำธารนางฟ้า) – เมืองดาลัท – ไนท์มาร์เก็ต
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ทะเลทรายขาว ด้อิสระกับการถ่ายรูป หรือเลือกใช้บริการกิจกรรมรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย
- ชมทะเลทรายแดง ที่กิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง
- เดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมือง ผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองดาลัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- หลังจากรับประทานอาหาร เดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า

ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม
- นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
- เดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย
- เดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือเทียบเท่า

ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้ อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 – 19 มีนาคม 2561 9,888
23 – 26 มีนาคม 2561 9,888
06 – 09 เมษายน 2561 10,888
27 – 30 เมษายน 2561 9,888
11 – 14 พฤษภาคม 2561 9,888
25 – 28 พฤษภาคม 2561 9,888
08 – 11 มิถุนายน 2561 9,888