โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 182 ครั้ง

FLOWER BLOOM IN DALAT

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ / น้ำตก DATANLA / นั่ง Cable Car ชมเมืองดาลัด / วัดตั๊กลัม / Crazy House / พระราชวังฤดูร้อน / วัดหลิงเฝือก / สนุกกับกิจกรรม นั่ง Roller Coaster

ราคาเริ่มต้น
9,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองดาลัด - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- เหินฟ้าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
- เดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม
- นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไป
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

เมืองดาลัด - CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
- อาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม CRAZY HOUSE
- พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด
- ชม วัดหลิงเฝือก
-  แวะถ่ายรูปที่ โบสถ์รูปไก่
- อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
- พักที่ LA SAPINETTE หรือเทียบเท่า

เมืองดาลัด - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
- อาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา 
05 – 07 มกราคม 2561 9,888
12 – 14 มกราคม 2561 9,888
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 9,888
02 - 04 มีนาคม 2561 9,888
09 – 11 มีนาคม 2561 9,888
16 – 18 มีนาคม 2561 10,888
06 – 08 เมษายน 2561 10,888