โปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้

ผู้เข้าชม : 91 ครั้ง

ONCE IN SOUTH AFRICA

เยือนหมู่บ้านเลเซดี / หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ / ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก / ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ / ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain / เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ / ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน / ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป

ราคาเริ่มต้น
69,900
ประเทศ
แอฟริกาใต้
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ - โจฮันเนสเบิร์ก - Nelson Mandala Square - พริทอเรีย - พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ - เมืองซันซิตี้
- เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ และเดินทางต่อสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
- เดินทางสู่ City of Jacaranda เพื่อชมดอกแจ๊กการันดา ดอกไม้สีม่วงสดสัญลักษณ์ประจำเมืองอันโดดเด่น
- ชมในบริเวณเมือง โดยเฉพาะจัตุรัสกลางเมือง Church Square
- ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
- เดินทางสู่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก
- ถ่ายรูปและสัมผัสสัตวืป่าแบบใกล้ชิค ในกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ **ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี
- เมืองซันซิตี้ (Sun City) 
- อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่ โรงแรม  THE PALACE OF THE LOST CITY หรือเทียบเท่า

สวนเสือ - หมู่บ้านเลเซดี
- รับประทานอารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
- เดินทางสู่สวนเสือ เปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารีอันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
- เดินทางไป หมู่บ้านเลเซดี
- เรียนรู้วิถิชีวีตหลากหลายรูปแบบ และประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้

- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พิเศษเมนูบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน
- พักที่ โรงแรม PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า

 

โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - Table Mountain
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเคปทาวน์โดยสายการบินในประเทศ
- ขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศา สู่ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน      
- พักที่ โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่ไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อและเก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ กรูทคอนสแตนเทีย
- เดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
- ถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เข้าสู่ที่พัก โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

ล่องเรือชมแมวน้ำ - นกเพนกวิน - ไซมอนทาวน์ - แหลมกู๊ดโฮป - เคปทาวน์ - สิงคโปร์ 
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำ ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกัน ตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล

- ชมอีกสัตว์โลกน่ารักนกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง พิเศษ กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
- เดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป 
ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญ แห่งมหาสมุทร แอตแลนติกตอนใต้
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
- พักที่ โรงแรม STAY EASY CITY BOWL หรือเทียบเท่า

เคปทาวน์ - สิงคโปร์ 
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
- เปลี่ยนเครื่องที่สนาบินสิงคโปร์
- เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 17 มกราคม 2561 69,900
31 ม.ค. - 07 ก.พ. 2561 69,900
14 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 69,900
28 ก.พ. - 07 มี.ค. 2561 69,900
14 - 21 มีนาคม 2561 69,900