โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์

เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม / เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก / ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ / เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป / เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” / ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์ / ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ราคาเริ่มต้น
55,900
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดูไบ - ซูริค - ลูเซิร์น
- เปลี่นยเครื่องที่สนามบินดูไบ
- เดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
- ชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพ อย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส

- ชมสะพานไม้ชาเปล ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
- พักที่โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า

ลูเซิร์น - เขาจุงเฟรา - อินเทอลาเกน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์
- นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
- ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได ้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส
- สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์

- เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน อิสระสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

อินเทอลาเกน - เบิร์น - กลาเซียร์ 3000 - เซอร์แมท
- รัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงเบิร์น 1 ใน 10 ของเทืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี 2010
- ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
- ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
- เมืองโกล เดอ ปิยง
- ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000
- เดินข้าม "The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร
- เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่โรงแรม DERBY หรือเทียบเท่า

เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม
- เดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมวิวเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

- อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทซ
- ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวูด
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)
- เดินทางสู่เมืองโลซานน์
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
- พักที่ โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า

โลซานน์ - เจนีวา - สนามบิน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองโลซานน์ ที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ สวิตเซอร์แลนด์

- ชมสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น สถานที่ทรงโปรดของในหลวง ร.9 เมื่อทรงพระเยาว์
- ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่เมืองเจนีวา
- ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด้ ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไป ในอากาศถึง 390 ฟุต

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

ดูไบ – กรุงเทพฯ
- เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบุดาบี ประเทศดูไบ
- เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 55,900
26 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 55,900
08 - 14 มีนาคม 2561 55,900
14 - 20 เมษายน 2561 65,900
24 - 30 เมษายน 2561 59,900