โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 174 ครั้ง

SHOCK PRICE มัณฑะเลย์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ราคาเริ่มต้น
6,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
2วัน 1คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- เยี่ยมชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- เดินทางสู่เขา Mandalay Hill จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
- พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดเจดีย์หยก - กรุงเทพฯ
- นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
- แวะสักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอก
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 7,900
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 7,900
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 7,900
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 7,900
01 - 02 มีนาคม 2561 7,900
03 - 04 มีนาคม 2561 7,900
09 - 10 มีนาคม 2561 6,900
17 - 18 มีนาคม 2561 7,900
23 - 24 มีนาคม 2561 6,900
31 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 7,900
27 - 28 เมษายน 2561 7,900
05 - 06 พฤษภาคม 2561 7,900
06 - 07 พฤษภาคม 2561 7,900
12 - 13 พฤษภาคม 2561 7,900
18 - 19 พฤษภาคม 2561 6,900
26 - 27 พฤษภาคม 2561 7,900
02 - 03 มิถุนายน 2561 6,900
08 - 09 มิถุนายน 2561 7,900
15 - 16 มิถุนายน 2561 7,900
22 - 23 มิถุนายน 2561 7,900
29 - 30 มิถุนายน 2561 6,900
07 - 08 กรกฎาคม 2561 7,900
13 - 14 กรกฎาคม 2561 6,900
21 - 22 กรกฎาคม 2561 7,900
28 - 29 กรกฎาคม 2561 7,900
04 - 05 สิงหาคม 2561 7,900
11 - 12 สิงหาคม 2561 7,900
17 - 18 สิงหาคม 2561 6,900