โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 177 ครั้ง

TOKYO STRONG STRONG

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ / สุดมันส์ ตะลุยหิมะลานสกีรีสอร์ท / ขึ้นกระเช้าตคาจิคาจิ / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ / โอชิโนะฮัคไก / ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ / พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น
17,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

- เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
- พักที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย
**ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ
- เปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา
- ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
- อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

1) ศาลเจ้าเมจิ 
2) ย่านฮาราจูกุ
3) ย่านชิบุย่า
หรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700 บาท
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 13 มกราคม 2561 26,900
10 - 14 มกราคม 2561 27,900
11 - 15 มกราคม 2561 27,900
12 - 16 มกราคม 2561 27,900
13 - 17 มกราคม 2561 26,900
16 - 20 มกราคม 2561 26,900
17 - 21 มกราคม 2561 27,900
18 - 22 มกราคม 2561 27,900
19 - 23 มกราคม 2561 27,900
20 - 24 มกราคม 2561 26,900
23 - 27 มกราคม 2561 26,900
24 - 28 มกราคม 2561 27,900
25 - 29 มกราคม 2561 27,900
26 - 30 มกราคม 2561 27,900
27 - 31 มกราคม 2561 26,900
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 26,900
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 27,900
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶7̶,̶9̶0̶0̶  ลดเหลือ 19,999
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶6̶,̶9̶0̶0̶  ลดเหลือ 19,999
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 26,900
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶7̶,̶9̶0̶0̶  ลดเหลือ 17,999
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 26,900
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 26,900
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 26,900
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 29,900
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 29,900
01 - 05 มีนาคม 2561 29,900
02 - 06 มีนาคม 2561 27,900
03 - 07 มีนาคม 2561 26,900
06 - 10 มีนาคม 2561 26,900
07 - 11 มีนาคม 2561 27,900
08 - 12 มีนาคม 2561 27,900
09 - 13 มีนาคม 2561 27,900
10 - 14 มีนาคม 2561 26,900
13 - 17 มีนาคม 2561 26,900
14 - 18 มีนาคม 2561 27,900
15 - 19 มีนาคม 2561 27,900
16 - 20 มีนาคม 2561 27,900
17 - 21 มีนาคม 2561 26,900