โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ผู้เข้าชม : 133 ครั้ง

เสียมเรียบ นครวัด นครธม #2

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร / ชมปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ราคาเริ่มต้น
10,900
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
- บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด
- ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว STARRY HOTEL หรือเทียบเท่า

นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี – ไนท์มาร์เก็ต
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา
- เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม
- ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์
- ชมปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่า
เป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชั่น หรือเทียบเท่า

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก – ดอนเมือง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม เป็นศูนย์หัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
- ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหินและแกะสลักไม้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ เลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 03 ธันวาคม 2560 12,900
08 - 10 ธันวาคม 2560 12,900
15 - 17 ธันวาคม 2560 12,900
12 - 14 มกราคม 2561 11,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 11,900
01 - 03 มีนาคม 2561 11,900
09 - 11 มีนาคม 2561 11,900
16 - 18 มีนาคม 2561 11,900
23 - 25 มีนาคม 2561 11,900
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 11,900
06 - 08 เมษายน 2561 12,900
13 - 15 เมษายน 2561 12,900
14 - 16 เมษายน 2561 12,900
20 - 22 เมษายน 2561 11,900
27 - 29 เมษายน 2561 11,900
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 11,900
04 - 06 พฤษภาคม 2561 11,900
11 - 13 พฤษภาคม 2561 11,900
08 - 10 มิถุนาคม 2561 10,900
15 - 17 มิถุนาคม 2561 10,900
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 10,900
06 - 08 กรกฎาคม 2561 10,900
13 - 15 กรกฎาคม 2561 10,900
27 - 19 กรกฎาคม 2561 11,900
03 - 05 สิงหาคม 2561 10,900
10 - 12สิงหาคม 2561 11,900
17 - 19 สิงหาคม 2561 10,900
24 - 26 สิงหาคม 2561 10,900