โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 155 ครั้ง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ / สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / นมัสากรพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมทอง ตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย / สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ

ราคาเริ่มต้น
8,999
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Nok Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ย่างกุ้ง

- ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด
- แวะสักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ซึ่งเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุ้งที่ไหนที่สร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อน
- เดินทางสู่เมืองสิเรียม ชมพระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี
- ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
- ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
- ข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ง ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า "อะมาดอว์เมี๊ยะ"
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 4 STAR+ หรือเทียบเท่า

หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค
- เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
- ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว
- ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
- ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
- ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 4 STAR+ หรือเทียบเท่า

ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - กรุงเทพฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 03 มิถุนายน 2561 8,999
02 - 04 มิถุนายน 2561 8,999
08 - 10 มิถุนายน 2561 8,999
09 - 11 มิถุนายน 2561 8,999
15 - 17 มิถุนายน 2561 8,999
16 - 18 มิถุนายน 2561 8,999
22 - 24 มิถุนายน 2561 8,999
23 - 25  มิถุนายน 2561 8,999
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 8,999
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 8,999
06 - 08 กรกฎาคม 2561 8,999
07 - 09 กรกฎาคม 2561 8,999
13 - 15 กรกฎาคม 2561 8,999
14 - 16 กรกฎาคม 2561 8,999
20 - 22 กรกฎาคม 2561 8,999
21 - 23 กรกฎาคม 2561 8,999
27 - 29 กรกฎาคม 2561 9,999
28 - 30 กรกฎาคม 2561 9,999
03 - 05 สิงหาคม 2561 8,999
04 - 06 สิงหาคม 2561 8,999
10 - 12 สิงหาคม 2561 9,999
11 - 13 สิงหาคม 2561 10,999
17 - 19 สิงหาคม 2561 8,999
18 - 20 สิงหาคม 2561 8,999
24 - 26 สิงหาคม 2561 8,999
25 - 27 สิงหาคม 2561 8,999
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 8,999
01 - 03 กันยายน 2561 8,999
07 - 09 กันยายน 2561 8,999
08 - 10 กันยายน 2561 8,999
14 - 16 กันยายน 2561 8,999
15 - 17 กันยายน 2561 8,999
21 - 23 กันยายน 2561 8,999
22 - 24 กันยายน 2561 8,999
28 - 30 กันยายน 2561 8,999
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 8,999