โปรแกรมทัวร์ลาว

ผู้เข้าชม : 69 ครั้ง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
ลาว
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบิน วัตไต เมืองเวียงจันทน์
- สักการะวัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
- ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์
- เดินทางมุ่งสู่เมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน ( Walking Street )
- พักที่ THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
- บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก
- ตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ้ำ
- ชมสระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
- มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ระหว่างทาง ผ่านหมู่บ้านชาวลาวพร้อมทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม การทำนาขั้นบันได และหมู่บ้านชนเผ่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุภูษี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
- พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
- หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝาก หรือเป็นที่ระลึก
- พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช – กทม.
- ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง
- แวะเที่ยวชมตลาดเช้า
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง
- ชมพระราชวังเก่า เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
- นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการพระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 10 ธันวาคม 2560 14,900
29 - 31 ธันวาคม 2560 15,900
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2560 15,900
13 - 15 มกราคม 2561 13,900
27 - 29 มกราคม 2561 13,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
09 - 11 มีนาคม 2561 13,900
23 - 25 มีนาคม 2561 13,900
06 - 08 เมษายน 2561 13,900
13 - 15 เมษายน 2561 15,900
14 - 16 เมษายน 2561 15,900