โปรแกรมทัวร์ลาว

ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ราคาเริ่มต้น
12,900
ประเทศ
ลาว
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ถนนโรตี

- ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบิน วัตไต เมืองเวียงจันทน์
- สักการะวัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
- ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์
- เดินทางมุ่งสู่เมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน ( Walking Street )
- พักที่ THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน

- บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก
- ตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ้ำ
- ชมสระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
- มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ระหว่างทาง ผ่านหมู่บ้านชาวลาวพร้อมทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม การทำนาขั้นบันได และหมู่บ้านชนเผ่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการ พระธาตุภูษี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
- พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
- หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝาก หรือเป็นที่ระลึก
- พักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช – กทม.

- ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง
- แวะเที่ยวชมตลาดเช้า
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง
- ชมพระราชวังเก่า เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
- นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
- นมัสการพระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 06  พฤษภาคม 2561 12,900
11 - 13 พฤษภาคม 2561 12,900
25 - 27 พฤษภาคม 2561 13,900
01 - 03  มิถุนายน 2561 12,900
08 - 10 มิถุนายน 2561 12,900
22 - 24 มิถุนายน 2561 12,900
06 - 08 กรกฎาคม 2561 12,900
20 - 22 กรกฎาคม 2561 12,900
27 - 29 กรกฎาคม 2561 15,900
03 - 05 สิงหาคม 2561 12,900
10 - 12 สิงหาคม 2561 13,900
17 - 19 สิงหาคม 2561 12,900
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 12,900
07 - 09 กันยายน 2561 12,900
21 - 23 กันยายน 2561 12,900
28 - 30 กันยายน 2561 12,900