โปรแกรมทัวร์ลาว

ผู้เข้าชม : 77 ครั้ง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #2

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
ลาว
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่หลวงพระบาง บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
- หลังทานอาหาร ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก
- พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
- ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง
- แวะเที่ยวชมตลาดเช้า
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
- ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง
- แวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
- พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
- พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง
- ชมวัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว
- ชมพระราชวังเก่า เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์
- นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 03 ธันวาคม 2560 13,900
02 - 04 ธันวาคม 2560 13,900
08 - 10 ธันวาคม 2560 17,900
09 - 11 ธันวาคม 2560 17,900
15 - 17 ธันวาคม 2560 13,900
16 - 18 ธันวาคม 2560 13,900
22 - 24 ธันวาคม 2560 13,900
23 - 25 ธันวาคม 2560 13,900
29 - 31 ธันวาคม 2560 18,900
05 - 07 มกราคม 2561 13,900
12 - 14 มกราคม 2561 13,900
19 - 21 มกราคม 2561 13,900
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
02 - 04 มีนาคม 2561 13,900
10 - 12 มีนาคม 2561 13,900
16 - 18 มีนาคม 2561 13,900
07 - 09 เมษายน 2561 13,900
20 - 22 เมษายน 2561 13,900
27 - 29 เมษายน 2561 13,900
05 - 07 พฤษภาคม 2561 13,900
18 - 20 พฤษภาคม 2561 13,900