โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 136 ครั้ง

Paradise in Bali

ชายหาดจิมบารัน / หมู่บ้านคินตามานี / ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ / วิหารเทมภัคศิริรงค์ / วัดเม็งวี / สวนพระวิษณุ / เทือกเขาเบดูกัล / วัดอุลันดานู / ทะเลสาบบราตัน / วิหารทานาล็อต / วัดหลวง เบซากีห์ / ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ / ตลาดปราบเซียน / พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์ / เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

ราคาเริ่มต้น
14,888
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก
- เดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
- เดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

- พักที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN หรือเทียบเท่า

วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
- ช้อปปิ้งย่านตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด
- เดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี
- ชมภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี
- แวะชมสินค้าเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่เป็นศิลปะของเกาะบาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัด เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ EDELWEISS PRIMO KUTA / QUEST HOTEL TUBAN หรือเทียบเท่า

ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้าน BATU BULAN VILLAGE เพื่อ ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
- ชมวัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
- เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี
- ชมวัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
- แวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่าเรื่องราวการสู้รบของเทพในตำนานมหากาพย์มหาภารตะ
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
- ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 15,888
08 – 11 มีนาคม 2561 15,888
15 – 18 มีนาคม 2561 14,888
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 14,888
12 – 15 เมษายน 2561 19,888
14 – 17 เมษายน 2561 19,888
10 – 13 พฤษภาคม 2561 14,888
17 – 20 พฤษภาคม 2561 14,888
07 – 10 มิถุนายน 2561 15,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 15,888
21 – 24 มิถุนายน 2561 15,888
12 – 15 กรกฎาคม 2561 16,888
19 – 22 กรกฎาคม 2561 16,888
09 – 12 สิงหาคม 2561 16,888
23 – 26 สิงหาคม 2561 16,888