โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 62 ครั้ง

Paradise in Bali

ชายหาดจิมบารัน ● หมู่บ้านคินตามานี ● ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ ● วิหารเทมภัคศิริรงค์ ● วัดเม็งวี ● สวนพระวิษณุ ● เทือกเขาเบดูกัล ● วัดอุลันดานู ● ทะเลสาบบราตัน ● วิหารทานาล็อต ● วัดหลวง เบซากีห์ ● ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ ● ตลาดปราบเซียน ● พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์ ● เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

ราคาเริ่มต้น
14,888
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เกาะบาหลี ประเทศประเทศอินโดนีเซีย
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก
- เดินทางชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
- เดินทางสู่ ชายหาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
- พักที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี
- ชมภูเขาไฟบาตูร์ และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี
- ชมระบำบารอง แดนซ์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย
- แวะชมสินค้าเครื่องเงิน หัตถกรรม ที่เป็นศิลปะของเกาะบาหลี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั้นเดินทางสู่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารเทมภัคศิริงค์ ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด
- ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี
- เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆ ทัศนียภาพของบาหลี
- ชมวัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ QUEST HOTEL TUBAN /PRIME BIZ HOTEL KUTA/ IBIS STYLES KUTA CIRCLE หรือเทียบเท่า

ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งได้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
- แวะชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี อนุสาวรีย์สีขาวบอกเล่าเรื่องราวการสู้รบของเทพในตำนานมหากาพย์มหาภารตะ
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
- ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 14,888
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 14,888
23 - 26 พฤศจิกายน 2560 15,888
14 - 17 ธันวาคม 2560 15,888
21 - 24 ธันวาคม 2560 15,888
28 - 31 ธันวาคม 2560 20,888
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 20,888
18 - 21 มกราคม 2561 14,888
25 - 28 มกราคม 2561 15,888
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 15,888
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 15,888
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 15,888
01 - 04 มีนาคม 2561 16,888
08 - 11 มีนาคม 2561 15,888
22 - 25 มีนาคม 2561 15,888