โปรแกรมทัวร์บรูไน

ผู้เข้าชม : 124 ครั้ง

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย

ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ / ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

ราคาเริ่มต้น
23,999
ประเทศ
บรูไน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Royal Brunei
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
- เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต เลือกซื้อสินค้า หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
- พักที่ Wafa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม Tamu Market สัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
- ชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์
- ชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน
- ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียว
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Wafa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน - มะนิลา
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
- ชมพิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่า
- ชมพิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งที่ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินค้าพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง
- เดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
- เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
- พักที่ Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา

มะนิลา – ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory – ช็อปปิ้งห้าง SM Mall
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง ตาไกไต ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม
- ขึ้นจุดชมวิว People’s Park in the Sky ชมวิวภูเขาไฟตาอัล เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์
- เดินทางสู่ห้าง SM MALL เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สุดในฟิลิปปินส์ อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสวนไรซาล สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา
- ชมอินทรามูรอส สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน
- ชมโบสถ์ซานอะกุสติน สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2
- ชมป้อมปราการซานติอาโก สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพื่อเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
- เดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
- เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน
- เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
14 - 18 เมษายน 2561 28,999
21 - 25 เมษายน 2561 24,999
05 - 09 พฤษภาคม 2561 23,999
12 - 16 พฤษภาคม 2561 23,999
19 - 23 พฤษภาคม 2561 23,999