โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 120 ครั้ง

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ★ พระราชวังเครมลิน ★ โบสถ์อัสสัมชัญ ★ หอระฆังพระเจ้าอีวาน ★ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ★ โบสถ์หยดเลือด ★ พระราชวังฤดูหนาว ★ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ★ กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ★ ช้อปปิ้งถนนอารบัท, ตลาดอิสมายลอฟกี้

ราคาเริ่มต้น
54,900
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
- ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
- เดินทางสู่มอสโคว์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว
- ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์
- เดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ
- ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน
- ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากล
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม
- เดินทางสู่ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่จัตุรัสแดง เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล ศิลปะแบบรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ 
- เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานที่สำคัญอย่างสวยงาม
- พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด  พระราชวังฤดูหนาว
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน
- ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพระราชวังฤดูหนาว ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่สร้างพระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ 
- ชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ สถาปัตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน
- บริการอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส
- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ช่วงพักครึ่งการแสดง  เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า
- พักที่ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค   Outlet Village
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านปุชกิ้น  สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น”
- ชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เดินทางสู่  Outlet Village แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สนามบิน
- ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ดูไบ – กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
- เดินทางสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24 - 31 มกราคม 2561 54,900
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 54,900
27 ก.พ. - 06 มี.ค. 2561 54,900
08 - 15 มีนาคม 2561 54,900
15 - 22 มีนาคม 2561 54,900
30 มี.ค. - 06 เม.ย. 2561 54,900