โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 154 ครั้ง

EASY WINTER HONGKONG

สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ★ ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ★ ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง ★ ชมREPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว ★ ชมVICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง ★ นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค ★ ช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ ★ อิสระเต็มอิ่มกับการ ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย ★ พิเศษ!!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
- ถึงสนามบิน CHEAK LAP KOK
- เดินทางสู่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก
- สัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากกระเช้าลอยฟ้านองปิง เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่  วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม สู่จุดชมวิวบนยอดเขาเดอะพีค
- ชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง
- เดินทางสู่โรงงานจิวเวอรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง 
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดแชกงหมิว วัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถาน 
- ไหว้พระขอพรต่อ ณ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ 
- เลือกซื้อสินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ส์ มาร์เก็ต เป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่น
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SILKA TSUN WAN HOTEL ระกับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ติ่มซำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
- รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล
- อิสระอาหารกลางวัน และเย็น
- เดินทางสู่สนามบิน CHEAK LAP KOK
- ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 – 09 ธันวาคม 2560 17,900
16 – 18 ธันวาคม 2560 14,900
05 – 07 มกราคม 2561 16,900
12 – 14 มกราคม 2561 16,900
26 – 28 มกราคม 2561 16,900
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 15,900
02 – 04 มีนาคม 2561 16,900
09 – 11 มีนาคม 2561 16,900
16 – 18 มีนาคม 2561 16,900
23 – 25 มีนาคม 2561 16,900