โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ผู้เข้าชม : 126 ครั้ง

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ / ปราสาทตาพรหม และสามปราสาทบันทายศรี / ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ / ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม / แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ราคาเริ่มต้น
11,900
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลพระเจดีย์เงิน ตลาดชาทะไม
 
- ออกเดินทางสู่เมืองพนมเปญ
- เที่ยวชมอนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์ถึงชาวกัมพูชาทั้งหญิงและชายที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ
- เดินทางสู่วัดพนม เป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้
- ชมคุกตวลสเลง เป็นคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศ ดั้งเดิมคุกนั้นเป็นโรงเรียนมาก่อน ตวลสเลง มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า s-21 (Security Office 21) ใช้กักขังและขู่เข็ญคนที่คิดว่าเป็นศัตรู
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
- เดินทางสู่พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 
- เดินทางสู่พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว พื้นของอาคารปูลาดด้วยแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น แต่ละแผ่นหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม "วัดพระแก้วเขมร"
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดชาทะไม อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ SAMNANGLAOR HOTEL โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือชมโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- กราบสักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้าศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นอย่างมาก จึงได้มีการสร้างรูปเคารพ
- บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด
- ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม
- เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจะ อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า

นครธม – ปราสาทบันทายศรี  ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม
- เข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ 
- ชมปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
- บริการอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ 
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน
วิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่า
เป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ 
- เดินทางชมปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง 
ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้
อย่างสวยงามมาก
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
07 - 09 กรกฎาคม 2561 11,900
14 - 16 กรกฎาคม 2561 11,900
21 - 23 กรกฎาคม 2561 11,900
27 - 29 กรกฎาคม 2561 12,900
04 - 06 สิงหาคม 2561 11,900
11 - 13 สิงหาคม 2561 12,900
18 - 20 สิงหาคม 2561 11,900
25 -  27 สิงหาคม 2561 11,900
01 - 03 กันยายน 2561 11,900
15 - 17 กันยายน 2561 11,900
22 - 24 กันยายน 2561 11,900
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 11,900