โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 127 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

The Venetian / วัดอาม่า / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล / วิหารเซนต์ปอล / ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญาลันเตา / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay / หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว / ช้อปปิ้ง City Gate Outlet, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนยาธาน

ราคาเริ่มต้น
19,999
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
HongKong Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- เดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา
- นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
- สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล – เวเนเชียน – ฮ่องกง 
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก
- เดินทางสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ 
- เดินทางสู่วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
- ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
- ชมวิหารเซนต์ปอล โบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส
- เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า หรือเสี่ยงโชค
- เดินทางสู่กลับฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่
- พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก
- นมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ 
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ 
- เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 – 07 เมษายน 2561 22,999
11 – 13 เมษายน 2561 23,999
14 – 16 เมษายน 2561 25,999
27 – 29 เมษายน 2561 19,999
11 – 13 พฤษภาคม 2561 19,999
12 – 14 พฤษภาคม 2561 19,999
18 – 20 พฤษภาคม 2561 19,999
25 – 27 พฤษภาคม 2561 19,999
07 – 09 กรกฎาคม 2561 19,999
29 – 31 กรกฎาคม 2561 19,999
04 – 06 สิงหาคม 2561 19,999
25 – 27 สิงหาคม 2561 19,999
14 – 16 กันยายน 2561 19,999