โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง

SHINING IN MYANMAR

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- เดินทางสู่วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป
- ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
- มุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย
- ถึงคิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา
- พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
- บริการอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหารค่ำเชิญไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัย เดินไปพระธาตุ ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น

- นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี
- ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
- ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
- ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองสิเรียม
- ชมพระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง
- สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน
- สักการะพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
- ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 14 มกราคม 2561 11,888
19 – 21 มกราคม 2561 11,888
20 – 22 มกราคม 2561 11,888
27 – 29 มกราคม 2561 11,888
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 11,888
09 – 11 มีนาคม 2561 11,888
10 – 12 มีนาคม 2561 11,888
17 – 19 มีนาคม 2561 11,888