โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

SHINING IN MYANMAR

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

ราคาเริ่มต้น
9,888
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน

- เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- เดินทางสู่วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป
- ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
- มุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย
- ถึงคิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา
- พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
- บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหารค่ำเชิญไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนตามอัธยาศัย เดินไปพระธาตุ ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง

- นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี
- ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
- ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
- ชมมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต –  พระหินอ่อน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองสิเรียม
- ชมพระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง
- สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน
- สักการะพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
- ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 13 พฤษภาคม 2561 11,888
18 – 20 พฤษภาคม 2561  ̶1̶1̶,̶8̶8̶8̶  9,888
25 – 27 พฤษภาคม 2561  ̶1̶1̶,̶8̶8̶8̶  9,888
01 – 03 มิถุนายน 2561 11,888
08 – 10 มิถุนายน 2561 11,888
16 – 18 มิถุนายน 2561 11,888
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 11,888