โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 151 ครั้ง

WONDERFUL TAIWAN

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด / ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง / สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ / นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป / ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว / ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย / สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร

ราคาเริ่มต้น
19,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน

- เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- พักที่ TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – หมู่บ้านปีศาจ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- แวะชมหมู่บ้านปีศาจ หรือ Xitou Monster Village เป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่น สิ่งก่อสร้าง การตกแต่ง อาหาร  สินค้าต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้าน Cosmetic – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางไปยัง หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านที่ถูก วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกำแพงของหมู่บ้าน
- เดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูพระกระโดดกำแพง
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- ชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
- เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
- อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง
- พักที่ FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปยังตั้นซุ่ย หรือที่รู้จักกันในนามเมืองท่าโรแมนติก เยี่ยมชม สะพานแห่งความรัก หรือ Tamsui lover’s bridge เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ำทะเลตรงปากแม่น้ำ ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
- แวะเที่ยวชม Fort San Domingo ป้อมปราการเก่าและเป็นบ้านกงศุลสไตล์อังกฤษแบบสมัยก่อน
- ชม Tamsui Church หรือโบสถ์ที่ตั้นสุ่ย เป็นโบสถ์ที่น่าสนใจอีกแห่ง สร้างด้วยอิฐสีแดง
- เดินทางสู่ถนนโบราณตั้นสุ่ย หรือ Tamsui old street  เป็นตรอกเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ มีร้านค้า ร้านอาหาร หรือของขายมากมาย
- เดินทางไปยังตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่
- อิสระมื้ออาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็น สัญลักษณ์ของเมืองไทเป
- นั่งกระเช้าเหมาคง เป็นกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นเขาเหมาคงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทเป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา
- พักที่ FUSHIN HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร
- เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตา
- เดินทางสู่ร้านใบชาไต้หวัน ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 – 23 พฤษภาคม 2561 19,900
09 – 13 มิถุนายน 2561 19,900
12 – 16 กรกฎาคม 2561 20,900
26 – 30 กรกฎาคม 2561 20,900
15 – 19 สิงหาคม 2561 20,900
16 – 20 สิงหาคม 2561 20,900
23 - 27 สิงหาคม 2561 20,900
05 - 09 กันยายน 2561 20,900
12 – 16 กันยายน 2561 19,900
20 – 24 กันยายน 2561 20,900
27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561 20,900
13 – 17 ตุลาคม 2561 23,900
27 – 31 ตุลาคม 2561 22,900