โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 132 ครั้ง

TAIWAN DREAM DESTINATION #2

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

ราคาเริ่มต้น
18,777
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
- คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้
- เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน
- เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน
- บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- ชมวัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์)
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า

เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานอาลีซาน
- แวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อ
- แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี
- การช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหยหลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ด
- เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกำแพง
- ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 09 พฤษภาคม 2561 19,777
08 – 13 พฤษภาคม 2561 18,777
11 – 16 พฤษภาคม 2561 20,777
15 – 20 พฤษภาคม 2561 18,777
18 – 23 พฤษภาคม 2561  ̶1̶9̶,̶7̶7̶7̶  17,995
25 – 30 พฤษภาคม 2561 20,777
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 19,777
05 – 10 มิถุนายน 2561 18,777
12 – 17 มิถุนายน 2561 19,777
19 – 24 มิถุนายน 2561 18,777
26 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561 18,777
03 – 08 กรกฎาคม 2561 18,777
10 – 15 กรกฎาคม 2561 18,777
17 – 22 กรกฎาคม 2561 18,777
24 – 29 กรกฎาคม 2561 21,777
27 ก.ค. – 01 ส.ค.2561 20,777
07 – 12 สิงหาคม 2561 20,777
10 – 15 สิงหาคม 2561 21,777
17 – 22 สิงหาคม 2561 18,777
24 – 29 สิงหาคม 2561 18,777
28 ส.ค. – 02 ก.ย.2561 18,777
04 – 09 กันยายน 2561 18,777
11 – 16 กันยายน 2561 18,777
18 – 23 กันยายน 2561 19,777
25 – 30 กันยายน 2561 18,777