โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง

นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศรรย์ของโลก / ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม / ปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ราคาเริ่มต้น
10,900
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา

- เดินทาสู่สนามบินเสียมเรียบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- กราบสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอมที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู
- บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด
- ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY
หรือเทียบเท่า

นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี – ไนท์มาร์เก็ต

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ
กัมพูชา
- เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม
- เข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์  
- ชมปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
- ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน วิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์
- บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหาร เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต อิสระเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - วัดทไม - ร้านเครื่องเงิน+เพชร - สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม เป็นศูนย์หัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
- เดินทางสู่วัดทไม หรือ วัดใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบ ได้รวบรวมภาพเรื่องราวของสงครามเขมรแดง และยังรวบรวมกระดูกและกะโหลกของผู้ที่เสียชีวิตชาวเขมร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 06 พฤษภาคม 2561 11,900
11 - 13 พฤษภาคม 2561 11,900
08 - 10 มิถุนายน 2561 10,900
15 - 17 มิถุนายน 2561 10,900
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 10,900
06 - 08 กรกฎาคม 2561 10,900
13 - 15 กรกฎาคม 2561 10,900
27 - 29 กรกฎาคม 2561 11,900
03 - 05 สิงหาคม 2561 10,900
10 -12 สิงหาคม 2561 11,900
17 - 19 สิงหาคม 2561 10,900
24 - 26 สิงหาคม 2561 10,900