โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 147 ครั้ง

FANTASTIC TAIWAN

สุดฟิน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดไถซานซื่อ / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินวู่ / อุทธยานแห่งชาติอาลีซาน / อุทธยานแห่งชาติเหย่หลิว / ตึกไทเป101 / พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร

ราคาเริ่มต้น
19,777
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
EVA AIR
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินนานาชาติเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
- เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- เที่ยวชมฃวัดจงไถซานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด
- เดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เพื่อพักผ่อน พร้อมเตรียมเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานในวันรุ่งขึ้น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ร้านใบชาไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น ภายในอุทยานฯ
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- เดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวัน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน
- แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
- เดินทางไปยัง ตึกไทเป101 ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ช้อปปิ้งในย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกำแพง
- พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด
- เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย โดยที่ทุกท่านสามารถซื้อรองเท้า กระเป๋า หรืออื่นๆอีกมากมาย
- เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 05 พฤษภาคม 2561 20,777
03 – 07 พฤษภาคม 2561 20,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561 19,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561 20,777
05 – 09 มิถุนายน 2561 19,777
08 – 12 มิถุนายน 2561 19,777
13 – 17 มิถุนายน 2561 20,777
20 – 24 มิถุนายน 2561 19,777
21 – 25 มิถุนายน 2561 19,777
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561 19,777