โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 107 ครั้ง

AMAZING TAIWAN

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น
22,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ
- บริการอาหารกลางวัน ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้
- ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!  เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองเจียอี้
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ร้านใบชาไต้หวัน ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยสลายไขมัน
- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- เดินทางสู่ เมืองไทจง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการแช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ ร้านเหว่ยเก๋อ
- เดินทางไปยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
- บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูพระกระโดดกำแพง
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด
- เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวด
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 – 07 มกราคม 2561 22,900
06 – 09 มกราคม 2561 22,900
12 – 15 มกราคม 2561 22,900
13 – 16 มกราคม 2560 22,900
18 – 21 มกราคม 2561 22,900
20 – 23 มกราคม 2561 22,900
25 – 28 มกราคม 2560 22,900
27 – 30 มกราคม 2561 22,900
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 23,900
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 23,900
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 23,900
03 – 06 มีนาคม 2561 23,900
22 – 25 มีนาคม 2561 23,900
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 23,900