ข้อมูลการทำหนังสือเดินทางของไทย

2016-09-24 12:32:17 | อ่าน 253 ครั้ง

     บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

-   เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
-   บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
-   หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการเปลี่ยนมาแสดงด้วย
-   ค่าธรรมเนียม การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
     การยื่นคำขอ ผู้เยาว์อำยุต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
-   เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง)    พร้อมด้วยบัตรประจำตัว ประชาชนของบิดา และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติใิหใ้ช้หนังสือ เดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี)
-   บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง
-   กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ถ้าไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหนา้ที่ ทำหนังสือ ยินยอมใหผู้เู้ยาว์เ์ดินทางไปต่า่งประเทศจาก อำเภอ สำนักงานเขตหรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ จากสถานเอกอคัรราชทตูไทย สถานกงสลุใหญ่ไ่ทย กรณีที่บิดาหรือ มารดา อยู่ในต่างประเทศ
 - ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ จากอำเภอ สำนักงานเขต หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือ จากสถาน เอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยกรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป)เป็นผู้พาผู้เู้ยาว์มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือ ยินยอมฯ ข้า้งต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
-  กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา  มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ได้้ฝ่ายเดียวพร้อมกับบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร  ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
-  กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เ้ป็นผู้ใู้ช้อำนาจปกครองผู้เู้ยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่า่ สามารถเป็นผู้ลงนาม ให้ความยินยอมฯ ได ้ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
-  กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมกับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม  และบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม
-  กรณีบดิาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวีติอยู่มาลงนามให้ความยินยอมฯ พรอ้มกบใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งและบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
 
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
  
1.  รับบัตรคิว  ยื่นบัตรประชาชาชน หรือ สูติบัตร(ตัวจริง) กรอกชื่อ/สกุลภาอังกฤษ และ ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
2.  ยื่อคำร้อง ตรวจสอบข้อมูล วัดส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูป
3.  ชำระเงิน ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท  มารับด้วยตัวเอง 2 วันทำการ   รอรับทางไปรษณีย์ 5 วันทำการ (ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท)
 
รับเล่มหนังสือเดิการนทาง

*  หากยื่นคําร้องที่กรมการกงสุล  ผู้ยื่นคำร้องสามารถ  รับหนังสือเดินทางได้ภายใน  2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคําร้อง  และหากรับทางไปรษณีย์  5  วันทำการ
*  ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจใ้ผู้อื่นรับแทนได้
*  หนังสือเดินทางเล่มด่วนสามารถรอรับเล่มในวันทําการเดียวกันได้ (วันละไม่เกิน 400 เล่ม)
 


สถานที่ทำหนังสือเดินทาง
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่  
 ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
 หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442 

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801  
 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่  
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                   
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่  
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                           
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365   โทรสาร 02 024 8361
สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 
โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
     
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452
  
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

      
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com 
http://www.facebook.com/ubonpassport


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png แผนที่ 
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี   http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่ 
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png   แผนที่  
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 
 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 
โทรสาร 073-274-527
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา  http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/images/icon_map.png  แผนที่
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิืว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437 
 


ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ